https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/509_3_web.jpg

Brunnen Nr. 509

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 130cm x 83cm x 47cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/458_2_web.jpg

Brunnen Nr. 458

Nordischer Findling
Masse: 148cm x 116cm x 65cm
Beckentiefe: 40cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/472_3_web.jpg

Brunnen Nr. 472

Nordischer Findling
Masse: 110cm x 72cm x 50cm
Beckentiefe: 30cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/326_6_web.jpg

Brunnen Nr. 326

Nordischer Findling, grau
Masse: 160cm x 125cm x 56cm
Beckentiefe: 41cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/438_1_web.jpg

Brunnen Nr. 438

Findlingsbrunnen Maggia Gneis
Eigenfabrikat, mit Bronzefrosch
Grösse 120cm x 80cm x 57cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/561_3_web.jpg

Brunnen Nr. 561

Brunnen aus Maggiafindling
Eigenfabrikat
Masse: 280cm x 150cm x 57cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/476_2_web.jpg

Brunnen Nr. 476

Maggiatrog bruchroh gerichtet
Eigenfabrikat
Masse: 100cm x 90cm x 50cm
Beckentiefe: 35cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/494_1_web.jpg

Brunnen Nr. 494

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 90cm x 85cm x 47cm
Beckentiefe: 31cm

https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/505_3_web.jpg

Brunnen Nr. 505

Quellstein Maggiafindling Biadicci
Eigenfabrikat
Masse: 180cm x 110cm x 62cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/519_1_web.jpg

Brunnen Nr. 519

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 112cm x 102cm x 52cm
Beckentiefe: 32cm

https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/461_2_web.jpg

Brunnen Nr. 461

Maggiatrog bruchroh gerichtet
Eigenfabrikat
Grösse 112cm x 90cm x 46cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/502_6_web.jpg

Brunnen Nr. 502

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 136cm x 115cm x 58cm
Beckentiefe: 40cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/529_3_web.jpg

Brunnen Nr. 529

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 170cm x 120cm x 57cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/515_3_web.jpg

Brunnen Nr. 515

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 100cm x 70cm x 40cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/473_2_web.jpg

Brunnen Nr. 473

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 140cm x 110cm x 66cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/573_2_web.jpg

Brunnen Nr. 573

Maggiafindling
Eigenfabrikat
Grösse 100cm x 85cm x 48cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/411_5_web.jpg

Brunnen Nr. 411

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 120cm x 100cm x 66cm
Beckentiefe: 37cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/564_2_web.jpg

Brunnen Nr. 564

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 150cm x 130cm x 56cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/584_2_web.jpg

Brunnen Nr. 584

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 120cm x 80cm x 58cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/406_1_web.jpg

Brunnen Nr. 406

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 162cm x 131cm x 57cm
Beckentiefe: 41cm

https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/535_2_web.jpg

Brunnen Nr. 535

Maggia bruchroh gerichtet
Eigenfabrikat
Grösse 135cm x 105cm x 56cm
Beckentiefe 40cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/576_2_web.jpg

Brunnen Nr. 576

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 110cm x 110cm x 56cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/409_2_web.jpg

Brunnen Nr. 409

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 100cm x 85cm x 55cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/530_3_web.jpg

Brunnen Nr. 530

Muschelkalk bruchroh gerichtet
Eigenfabrikat
Grösse 145cm x 82cm x 56cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/581_2_web.jpg

Brunnen Nr. 581

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 110cm x 80cm x 50cm
Beckentiefe: 30cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/555_3_web.jpg

Brunnen Nr. 555

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Grösse 135cm x 87cm x 60cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/437_3_web.jpg

Brunnen Nr. 437

Maggiatrog bruchroh gerichtet
Eigenfabrikat
Masse: 105cm x 100cm x 52cm
Beckentiefe: 35cm
https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/563_3_web.jpg

Brunnen Nr. 563

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 92cm x 78cm x 46cm
Beckentiefe: 31cm

https://fontarocca.ch/Partner/4001/Brunnen/findlingsbrunnen/513_1_web.jpg

Brunnen Nr. 513

Nordischer Findling
Eigenfabrikat
Masse: 90cm x 70cm x 43cm